• LANSMAN ÖNCESİ FIRSATLARI
    KAÇIRMAMAK İÇİN
    YERİNİZİ HEMEN AYIRTIN
REKLAM FİLMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ESTA İNŞAAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Esta İnşaat Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. (“Esta İnşaat” veya “Şirketimiz”) olarak bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması, önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu kapsamda, aşağıda KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve aktarılacağı kişiler ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, sizlere uygulanacak ücret ve faizlere ilişkin tarife ve oranların tespiti, tanıtım ve reklamlarınızın yapılması, sizler için uygun proje ve hizmetlerin belirlenmesi ve size özel hale getirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması ve soru ve taleplerinizin cevaplanması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, Şirketimizin iş düzeninin sağlanması, Şirketimizin fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması, özel gün kutlaması, hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme ve sizin yararınıza olan benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve ilgili adli ve idari makamlara bildirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve şirketler hukuku ve ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nda öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Bildirimin (1) numaralı başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize aktarabiliriz. Esta İnşaat olarak, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizi; bizzat sizin tarafınızdan yazılı, sözlü veya elektronik olarak sunulan bilgi ve belgeler, genel merkezimiz, satış ofislerimiz, acentelerimiz veya diğer alt yüklenicilerimiz veya iş ortaklarımızla iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebiliriz. Kişisel verileriniz, Şirketimizce, KVK Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde bu Bildirimin (1) numaralı bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiziniz. Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklama içerecek bu talebinizi Zorlu Center, Teras Evler T2/204 Zincirlikuyu, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya kvkk@estacons.com e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.